Tietosuojakäytäntö

Tietosuoja on meille erityisen tärkeää. Sivustomme käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin tulla tarpeelliseksi, jos rekisteröity haluaa käyttää erityispalveluja verkkosivustomme kautta. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja jos käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen. Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina yleistä tietosuoja-asetusta ja sovellettavia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tämän tietosuojaselosteen avulla haluamme tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille kerrotaan heidän oikeuksistaan tämän tietosuojaselosteen avulla. Rekisterinpitäjänä olemme toteuttaneet lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi kuitenkin aina olla turvallisuuspuutteita, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti toimittaa meille henkilötietoja myös muilla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. 


1. määritelmät 

Tietosuojaselostuksemme perustuu EU:n direktiivissä ja asetuksessa (DS-GVO) käytetyille termeille, kun yleinen tietosuoja-asetus (DS-GVO) annettiin. Tietosuojaselosteemme on oltava helppolukuinen ja ymmärrettävä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyt termit etukäteen. 

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä muun muassa seuraavia termejä: 

(a) henkilötiedot 
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä 'rekisteröity') liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella. 

(b) asianomainen henkilö 
Rekisteröidyllä tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee. 

c) Käsittely 
Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa automaattista tai ei-automaattista henkilötietojen käsittelyä, kuten keräämistä, tallentamista, järjestämistä, arkistointia, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, luovuttamista välittämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista. 

(d) käsittelyn rajoittaminen 
Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden tulevaa käsittelyä. 

e) Profilointi 
Profilointi on kaikenlaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai sijainnin muutokseen liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi. 

f) Pseudonymisointi 
Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. 

(g) rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö 
Ohjain Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisperusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä. 

(h) Prosessorit 
Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. 

i) Vastaanottaja 
Vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli vai ei. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen erityisen tutkimustoimeksiannon yhteydessä. 

j) Kolmas 
Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä eikä henkilöitä, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoralla vastuulla. 

k) Suostumus
Suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaasta tahdosta annettua erityistä ja tietoista ilmoitusta rekisteröidyn toiveista lausuman tai muun yksiselitteisen myönteisen toimen muodossa, jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyyn. 2. rekisterinpitäjän nimi ja osoite 

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa, muussa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä ja muissa tietosuojaa koskevissa säännöksissä tarkoitettu vastuuhenkilö on: 

Nobozo Lab GMBH
Gönhardweg 32
5034 Suhr
Sveitsi
+41 (0) 44 500 78 01
contact@nobozolab.com
www.nobozolab.com 3. evästeet 

Internet-sivumme käyttävät evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta. 

Lukuisat verkkosivustot ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnisteen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla internet-sivut ja palvelimet voidaan yhdistää tiettyyn internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin vierailtu verkkosivusto ja palvelin voivat erottaa kyseisen henkilön yksittäisen selaimen muista internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Yksilöllisen evästetunnuksen avulla voidaan tunnistaa ja tunnistaa tietty internetselain. 

Evästeiden avulla voimme tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista. 

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän kannalta. Kuten jo mainittiin, evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tämän tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse syöttää pääsytietojaan uudelleen joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste tekevät tämän. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorin eväste. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin. 

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä Internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan milloin tahansa poistaa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikilla yleisillä Internet-selaimilla. Jos rekisteröity poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytetyssä Internet-selaimessa, kaikkia verkkosivujemme toimintoja ei välttämättä voi käyttää täysimääräisesti. 4. yleisten tietojen kerääminen 

Internet-sivut keräävät yleisiä tietoja joka kerta, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä käyttää Internet-sivua. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Seuraavia tietoja voidaan kerätä: (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttävän järjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, jolta käyttävä järjestelmä siirtyy verkkosivustollemme (ns. referrer), (4) aliverkkosivustot, joille siirrytään verkkosivustollamme käyttävän järjestelmän kautta, (5) verkkosivustolle pääsyn päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollaosoite (IP-osoite), (7) verkkosivustolle pääsevän järjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muita vastaavia tietoja ja tietoja, joiden avulla voidaan torjua vaaratilanteita tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä. 

Käyttäessämme näitä yleisiä tietoja ja informaatiota emme tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Näitä tietoja tarvitaan pikemminkin, jotta voimme (1) toimittaa verkkosivustomme sisällön oikein, (2) optimoida verkkosivustomme sisällön sekä sitä koskevan mainonnan, (3) varmistaa tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pysyvän toimintakyvyn sekä (4) antaa lainvalvontaviranomaisille verkkohyökkäyksen yhteydessä syytteeseenpanoa varten tarvittavat tiedot. Siksi nimettömänä kerättyjä tietoja ja tietoja arvioidaan toisaalta tilastollisesti ja edelleen, jotta voidaan lisätä yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa, jotta voimme lopulta varmistaa käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojan tason. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista. 5. miten meihin voi ottaa yhteyttä verkkosivuston kautta 

Lakisääteisten säännösten vuoksi verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös niin sanotun sähköisen postin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai käyttämällä yhteydenottolomaketta, rekisteröidyn lähettämät henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 6. kommentointitoiminto verkkosivuston blogissa 

Tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden jättää yksittäisiä kommentteja yksittäisiin blogikirjoituksiin blogissa, joka sijaitsee rekisterinpitäjän verkkosivustolla. Blogi on verkkosivustolla ylläpidettävä, yleensä julkisesti nähtävissä oleva portaali, jossa yksi tai useampi henkilö, jota kutsutaan bloggaajiksi tai verkkobloggaajiksi, voi julkaista artikkeleita tai kirjoittaa ajatuksiaan niin sanottuihin blogikirjoituksiin. Kolmannet osapuolet voivat yleensä kommentoida blogikirjoituksia. Jos rekisteröity jättää kommentin tällä verkkosivustolla julkaistuun blogiin, rekisteröidyn jättämien kommenttien lisäksi tallennetaan ja julkaistaan tiedot kommentin kirjoittamisajankohdasta ja rekisteröidyn valitsemasta käyttäjänimestä (pseudonyymistä). Lisäksi rekisteröidyn Internet-palveluntarjoajan (ISP) antama IP-osoite kirjataan. IP-osoite tallennetaan turvallisuussyistä ja siltä varalta, että asianomainen henkilö loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai julkaisee kommentin kautta laitonta sisältöä. Henkilötietojen tallentaminen on näin ollen rekisterinpitäjän oman edun mukaista, jotta rekisterinpitäjä voisi tarvittaessa vapauttaa itsensä vastuusta rikkomustapauksessa. Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos laki sitä vaatii tai se on rekisterinpitäjän oikeudellisen puolustuksen kannalta välttämätöntä. 


7. henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja suojaaminen 

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain sen ajan, joka on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi tai jos siitä säädetään EU:n direktiivissä ja asetuksessa tai muussa lainsäätäjän laissa tai asetuksessa, jota rekisterinpitäjään sovelletaan. Jos säilytystarkoitus lakkaa olemasta voimassa tai jos EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty tai muussa toimivaltaisessa lainsäätäjässä säädetty säilytysaika päättyy, henkilötiedot on rutiininomaisesti estettävä tai poistettava lakisääteisten säännösten mukaisesti. 8. rekisteröidyn oikeudet 

a) Oikeus vahvistukseen 
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. 

b) Oikeus saada tietoa 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen mukainen oikeus saada rekisterinpitäjältä milloin tahansa maksutta tiedot hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi EU:n direktiivi ja asetus on myöntänyt rekisteröidylle oikeuden saada seuraavat tiedot:
- käsittelytarkoitukset
- käsiteltävien henkilötietojen luokat
- vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti jos vastaanottajat ovat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä.
- jos mahdollista, henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto, tai jos tämä ei ole mahdollista, perusteet keston määrittelemiseksi
- siitä, että heillä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot oikaistuksi tai poistetuksi tai saada rekisterinpitäjä rajoittamaan niiden käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.
- oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta
- jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä
- tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisen automatisoidun päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa mielekkäät tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröityyn.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tiedonsaantioikeutta, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän työntekijään. 

c) Oikaisuoikeus 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada viipymättä oikaistua häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös täydentävällä ilmoituksella, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

d) oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi) 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan viipymättä häntä koskevat henkilötiedot, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy ja jos käsittely ei ole tarpeen: 

- Henkilötiedot kerättiin tai niitä käsiteltiin muulla tavoin tarkoituksiin, joita varten niitä ei enää tarvita.
- Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustui tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
- Rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
- Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
- Henkilötietojen poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
- Henkilötiedot kerättiin DS-GVO:n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjottujen tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä.

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa poistaa tallentamamme henkilötiedot, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Työntekijä huolehtii siitä, että poistopyyntöön vastataan välittömästi. 

Jos olemme julkistaneet henkilötiedot ja yrityksemme rekisterinpitäjänä on velvollinen poistamaan henkilötiedot tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan nojalla, toteutamme kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä olevan tekniikan ja toteutuskustannukset, ilmoittaaksemme muille rekisterinpitäjille, jotka käsittelevät julkistettuja henkilötietoja, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiltä muilta rekisterinpitäjiltä kaikkien henkilötietoihin johtavien linkkien tai henkilötietojen kopioiden tai jäljennösten poistamista, ellei käsittely ole välttämätöntä. Työntekijä järjestää tarvittavat yksittäistapauksissa. 

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

- Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.
- Käsittely on lainvastaista, rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.
- Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.
- Rekisteröity on vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä vielä ole selvää, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää tallentamiemme henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. Työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen. 

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja että käsittely suoritetaan automatisoidusti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Käyttäessään tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää, että henkilötiedot siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että tämä ei vaikuta haitallisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä työntekijään voidakseen käyttää oikeuttaan siirtää tietoja.

g) Vastustamisoikeus 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus vastustaa milloin tahansa henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

 Emme enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittelyn perusteena on oikeudellisten vaatimusten esittäminen, toteuttaminen tai puolustaminen.

 Jos käsittelemme henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

 Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa erityiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka suoritamme tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällainen käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi.

 Vastustamisoikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa suoraan yhteyttä mihin tahansa työntekijään. Rekisteröidyllä on myös oikeus käyttää vastustamisoikeuttaan automatisoitujen menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä, direktiivin 2002/58/EY säännösten estämättä.

h) Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa myönnetty oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan lukien, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, edellyttäen, että päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se on sallittu rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja että kyseisessä lainsäädännössä säädetään asianmukaisista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai (3) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, toteutamme asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, joihin sisältyy ainakin oikeus saada rekisterinpitäjän puolesta oikeus saada rekisteröidyn osallistuminen, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

 Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituja päätöksiä koskevia oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

i) Oikeus peruuttaa suostumus tietosuojalainsäädännön nojalla 
Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

  

9. tietosuoja hakemuksissa ja hakuprosessissa 

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn hallinnointia varten. Käsittely voi tapahtua myös sähköisesti. Näin on erityisesti silloin, kun hakija toimittaa hakuasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen kautta. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei tee työsopimusta hakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hylkäävän päätöksen tiedoksiantamisesta edellyttäen, että rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut eivät ole ristiriidassa tällaisen poistamisen kanssa. Muu oikeutettu etu tässä mielessä on esimerkiksi velvollisuus toimittaa todisteita yleisen tasa-arvolain (AGG) mukaisessa menettelyssä. 10. Google Analyticsin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset (anonymisointitoiminnolla). 

Rekisterinpitäjä on integroinut Google Analytics -komponentin (anonymisointitoiminnolla) tähän verkkosivustoon. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Web-analyysi on verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja arviointia. Verkkosanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta rekisteröity on siirtynyt verkkosivustolle (niin sanotut lähettäjät), millä verkkosivuston alasivuilla on käyty tai kuinka usein ja kuinka kauan jotain alasivua on katsottu. Verkkoanalyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannusten ja hyötyjen analysointiin. 

Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Rekisterinpitäjä käyttää lisäystä "_gat._anonymizeIp" verkkoanalyysiin Google Analyticsin kautta. Tämän lisäyksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen, jos pääsy Internet-sivuillemme tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevasta valtiosta. 

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää saamiaan tietoja muun muassa arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä, laatiakseen meille verkkoraportteja, joista käy ilmi verkkosivustomme toiminta, ja tarjotakseen muita verkkosivustomme käyttöön liittyviä palveluja. 

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Asettamalla evästeen Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Joka kerta, kun kutsutaan jokin rekisterinpitäjän ylläpitämä verkkosivu, johon on integroitu Google Analytics -komponentti, kyseinen Google Analytics -komponentti saa automaattisesti aikaan sen, että rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lähettää tietoja Googlelle verkkoanalyysia varten. Osana tätä teknistä prosessia Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jota Google käyttää muun muassa kävijöiden ja napsautusten alkuperän jäljittämiseen ja sen jälkeen provisiotilitysten mahdollistamiseen. 

Evästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi käyntiaika, paikka, josta käynti on peräisin, ja rekisteröidyn verkkosivustollamme tekemien käyntien tiheys. Aina kun rekisteröity vierailee verkkosivustollamme, nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Amerikan yhdysvaltoihin. Google voi välittää nämä teknisen prosessin kautta kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille. 

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme, kuten edellä on kuvattu, käyttämällä käytetyn Internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettaman evästeen voi milloin tahansa poistaa internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien ja tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä sekä Googlen suorittamaa tällaisten tietojen käsittelyä ja estää tällainen käsittely. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin avulla, että Google Analyticsille ei saa lähettää tietoja ja tietoja Internet-sivuilla käynneistä. Google pitää selaimen lisäosan asentamista vastalauseena. Jos rekisteröidyn tietotekninen järjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan myöhemmin uudelleen, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen, jotta Google Analytics voidaan poistaa käytöstä. Jos rekisteröity tai joku muu hänen hallinnassaan oleva henkilö poistaa selaimen lisäosan käytöstä tai poistaa sen käytöstä, selaimen lisäosa voidaan asentaa uudelleen tai aktivoida uudelleen. 

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojakäytännöt löytyvät osoitteista https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

Google Analyticsista kerrotaan tarkemmin tässä linkissä https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.11. Google Fontsin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset. 

Tällä sivulla käytetään niin sanottuja web-fontteja fontin näyttämiseen. Nämä ovat Googlen (https://fonts.google.com/) tarjoamia. Tätä varten selaimesi lataa tarvittavan web-fontin selaimesi välimuistiin, kun kutsut sivuamme. Tämä on välttämätöntä, jotta selaimesi voi näyttää tekstimme myös visuaalisesti paremman esityksen. Jos selaimesi ei tue tätä toimintoa, näyttöön käytetään tietokoneen tavallista fonttia. Käsiteltäviin tietoihin voi sisältyä erityisesti käyttäjien IP-osoitteita ja sijaintitietoja, joita ei kuitenkaan kerätä ilman heidän suostumustaan (yleensä mobiililaitteiden asetusten puitteissa). Tietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa. Google Fonts -komponentin ylläpitäjä on Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojasäännökset löytyvät osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 12. Google Mapsin käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset. 

Integroimme palveluntarjoajan Google LLC:n "Google Maps" -palvelun kartat. Käsiteltyihin tietoihin voi sisältyä erityisesti käyttäjien IP-osoitteita ja sijaintitietoja, joita ei kuitenkaan kerätä ilman käyttäjien suostumusta (yleensä mobiililaitteiden asetusten puitteissa). Tietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa. 

Google Maps -komponentin ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojakäytännöt löytyvät osoitteesta https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 13. YouTuben käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset. 

Valvoja on integroinut YouTube-komponentteja tälle verkkosivustolle. YouTube on internetin videoportaali, jonka avulla videon julkaisijat voivat julkaista videoleikkeitä maksutta ja muut käyttäjät voivat katsella, arvioida ja kommentoida niitä, myös maksutta. YouTube sallii kaikenlaisten videoiden julkaisemisen, minkä vuoksi Internet-portaalin kautta voi katsella kokonaisia elokuva- ja televisio-ohjelmia, mutta myös musiikkivideoita, trailereita tai käyttäjien itsensä tekemiä videoita. 

YouTubea hallinnoiva yritys on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat. YouTube, LLC on Google Inc:n tytäryhtiö, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Joka kerta, kun rekisteröity käyttää jotakin rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston yksittäistä sivua, johon on integroitu YouTube-komponentti (YouTube-video), kyseinen YouTube-komponentti pyytää automaattisesti rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selainta lataamaan vastaavan YouTube-komponentin esityksen YouTubesta. 

Lisätietoja YouTubesta on osoitteessa https://www.youtube.com/yt/about/de/. 

Tämän teknisen menettelyn puitteissa YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity on vieraillut. Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautunut YouTubeen, YouTube tunnistaa, millä verkkosivustomme alasivulla rekisteröity vierailee, kun YouTube-videon sisältävä alasivu kutsutaan. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja ne liitetään rekisteröidyn YouTube-tiliin. 

YouTube ja Google saavat aina YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on vieraillut verkkosivustollamme, jos rekisteröity on kirjautunut YouTubeen samaan aikaan, kun hän kutsuu verkkosivustoamme; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity YouTube-videota vai ei. Jos rekisteröity ei halua, että näitä tietoja välitetään YouTubelle ja Googlelle, hän voi estää tietojen välittämisen kirjautumalla ulos YouTube-tililtään ennen verkkosivustomme avaamista. 

YouTuben julkaisemassa tietosuojakäytännössä, joka on saatavilla osoitteessa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, annetaan tietoa henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä YouTuben ja Googlen toimesta. 14. läsnäolo sosiaalisessa mediassa 

Ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja alustoilla voidaksemme viestiä siellä toimivien asiakkaiden, sidosryhmien ja käyttäjien kanssa ja tiedottaa heille palveluistamme. Haluamme huomauttaa, että käyttäjätietoja voidaan käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Tästä voi aiheutua riskejä käyttäjille, koska se voi esimerkiksi vaikeuttaa käyttäjien oikeuksien täytäntöönpanoa. Privacy Shield -järjestelmän mukaisesti sertifioitujen yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien osalta haluamme huomauttaa, että ne sitoutuvat näin noudattamaan EU:n tietosuojastandardeja. 

Lisäksi käyttäjätietoja käsitellään yleensä markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttäjien käyttökäyttäytymisestä ja siitä johtuvista kiinnostuksen kohteista voidaan esimerkiksi luoda käyttöprofiileja. Käyttöprofiileja voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi sellaisten mainosten sijoittamiseen alustojen sisällä ja ulkopuolella, jotka oletettavasti vastaavat käyttäjien kiinnostuksen kohteita. Näitä tarkoituksia varten käyttäjien tietokoneisiin tallennetaan yleensä evästeitä, joihin tallennetaan käyttäjien käyttökäyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi tietoja voidaan tallentaa käyttöprofiileihin käyttäjien käyttämistä laitteista riippumatta (erityisesti jos käyttäjät ovat jäseniä kyseisillä alustoilla ja kirjautuneet niihin). 

Käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuihin etuihimme, jotka liittyvät käyttäjien tehokkaaseen tiedottamiseen ja yhteydenpitoon käyttäjien kanssa 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. DSGVO. Jos palveluntarjoajat pyytävät käyttäjiltä suostumusta tietojenkäsittelyyn (eli ilmoittavat suostumuksensa esimerkiksi rastittamalla valintaruudun tai vahvistamalla painikkeen), käsittelyn oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artikla. Yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä käsittelystä ja opt-out-vaihtoehdoista on alla linkitettyjen palveluntarjoajien tiedoissa. Tietopyyntöjen ja käyttäjän oikeuksien puolustamisen osalta haluamme myös huomauttaa, että niitä voidaan puolustautua tehokkaimmin palveluntarjoajien kanssa. Ainoastaan palveluntarjoajilla on pääsy käyttäjien tietoihin, ja ne voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja antaa tietoja suoraan. Jos tarvitset vielä apua, voit ottaa meihin yhteyttä. 

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti) - Tietosuojakäytäntö: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ja http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Tietosuojakäytäntö/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/. 

- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Tietosuojakäytäntö: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. - Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Tietosuojakäytäntö/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 

- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanti) - Tietosuojakäytäntö https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active. 

- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hampuri, Saksa) - Tietosuojakäytäntö/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. 15. rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen käsittelyyn liittyvät oikeutetut edut. 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on liiketoimintamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin edistämiseksi. 16. henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lakisääteisen säilytysajan mukaan. Määräajan päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai aloittamiseksi. 17. henkilötietojen toimittamista koskevat lakisääteiset tai sopimusperusteiset vaatimukset; sopimuksen tekemisen välttämättömyys; rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; henkilötietojen toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset. 

Haluamme ilmoittaa, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan joskus laissa (esim. verosäännökset) tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. sopimuskumppania koskevat tiedot). Joskus sopimuksen tekeminen voi edellyttää, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen antamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen merkitsisi sitä, että sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voitaisi tehdä. Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, rekisteröidyn on otettava yhteyttä johonkin työntekijäämme. Työntekijämme selittää rekisteröidylle tapauskohtaisesti, vaaditaanko henkilötietojen toimittamista lain tai sopimuksen nojalla tai onko se välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten, onko henkilötietojen toimittaminen pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen toimittamatta jättämisestä olisi. 18. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo 

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

fiFI

Odotamme innolla viestiäsi

Kiitos paljon viestistäsi! Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Valitettavasti viestiä ei voitu lähettää. Yritä myöhemmin uudelleen.